Polityka prywatności

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Duo Limited Company spółka spółka komandytowa (dalej: Duo Limited Company  sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul.Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744823, NIP 9512467728, REGON 381005195, tel. +48 (22) 654 73 42 lub +48 (12) 422 77 93 mail: lisiewskigroup@gmail.com.

Na jakiej podstawie prawnej Duo Limited Company sp. k. przetwarza moje dane osobowe?

 • Administrator przetwarza dane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO)
 • dane osobowe są przetwarza w celach niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1, lit. b rozporządzenia RODO)
 • przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. dla celów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO)
 • przetwarzanie jest także niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO)

W jakim celu Duo Limited Company sp. k. przetwarza moje dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z należytym wykonywaniem umowy w szczególności sprzedaży produktów dostępnych w sklepie oraz usług z nią powiązanych w takich jak usługi obejmujące proces dostawy zakupionego towaru. Przetwarzania danych osobowych jest również niezbędne w przypadku zarządzania płatnościami, przeprowadzania postępowań z tytułu rękojmi za wady, zgłoszeń gwarancyjnych oraz innych przypadków niezgodności towaru z umową.

Jakie uprawnienia posiadam jako osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Duo Limited Comany  sp. k.?

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której przetwarzane są dane osobowe, np. w celu wykonania umowy czy też na podstawie udzielonej zgody osobie, której dane są przetwarzane przysługują następujące uprawnienia:

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, która może być złożona w dowolnym momencie
 • Prawo do usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przeniesienia danych osobowych do wskazanego administratora
 • Prawo dostępu do własnych danych osobowych, tego w jaki sposób i w jakim celu są one przetwarzane oraz komu zostały udostępnione.

Do kogo mogę wnieść skargę?

Instytucją odpowiedzialną za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Infolinia: +48 606 950 000
e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl
www.giodo.gov.pl

Czy podanie moich danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych spółce Duo Limited Company sp. k. w celu wykonania umowy, wypełnienia ciążącego obowiązku prawnego lub podjęcia działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy jest konieczne.

W powyższych przypadkach brak takich danych jak:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)
 • adres mailowy
 • numer telefonu

Powodował będzie niemożność zawarcia umowy lub spełnienia oczekiwanego świadczenia. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Czy ktoś poza Duo Limited Comany sp. k. może uzyskać dostęp do moich danych osobowych?

Duo Limited Comany sp. k. udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy oraz zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami naszych usług. Oznacza to, iż dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces sprzedaży wyrobów oraz podmioty świadczące usługi ich dostawy (np. Poczta Polska). Udostępnienie danych, o których mowa powyżej każdorazowo odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, a także wyłącznie w ramach przysługujących spółce Duo LImited Comany sp. k. uprawnień.

Administrator udostępnia również dane osobowe upoważnionym organom w ramach nadanych im uprawnień przez obowiązujące przepisy prawa.

E-mail marketing: Twoje dane osobowe udostępniamy zewnętrznym dostawcom usług (w tym również marketingowych), którzy wspierają nas w dostarczaniu komunikatów technicznych (np. o pozostawionym koszyku), marketingowych i wdrażaniu kampanii promocyjnych, w tym wysyłaniu wiadomości z przypomnieniem o produktach w koszyku. Jednym z takich dostawców jest Cybba Inc. Politykę prywatności Cybba wraz z informacjami o tym, jak wykorzystują twoje dane, można znaleźć tutaj

Jak długo przechowywane są moje dane osobowe?

W przypadku danych osobowych zebranych w celu realizacji umowy oraz w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c rozporządzenia RODO) będą one przetwarzane do czasu upłynięcia najodlejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f rozporządzenia RODO przez spółkę Duo Limited Comany  sp. k. czyli np. dane osobowe zebrane dla celów związanych z działalnością marketingową przetwarzane będą do dnia prowadzenia działalności przez spółkę lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie albo złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej.